Vad betyder inlösen?

Återbetalning är återbetalning av skuld till långivaren på avbetalning. Amorteringen, som vanligtvis betalas månadsvis, består av återbetalningsbeloppet och räntan. Återbetalningsbeloppet är det belopp med vilket den faktiska skulden återbetalas. Räntebeloppet är däremot den avgift som långivaren tar ut för de lånade pengarna.

Lån eller lån där en återbetalning avtalas på en viss tid kallas i dagligt tal ”bolån”.

När du lånar pengar från en bank tar du ut en kredit eller ett lån genom att du ingår ett kredit- eller låneavtal med banken. Avtalet anger bland annat den löptid inom vilken lånebeloppet ska återbetalas, d.v.s. återbetalas.

Samspelet mellan ränta och återbetalning är avgörande hur mycket lånet i slutändan kostar. Varje månad betalar du ett visst belopp, bestående av återbetalning och ränta, till banken. Räntebeloppet beräknas från lånebeloppet. Detta blir i sin tur något lägre för varje återbetalning. Därför minskar också räntebeloppet under återbetalningstiden.

När man väljer lån är räntan ett viktigt kriterium, eftersom ju lägre ränta, desto bättre kan mer pengar flöda från månadsbudgeten till återbetalningen. Ju högre månatlig återbetalningsbelopp, desto snabbare betalas lånet av. Du betalar dessutom mindre ränta totalt sett med en snabb återbetalning, eftersom denna beräknas per år. Ju färre år du betalar desto lägre räntekostnad.

Typer av återbetalning

Typer av återbetalning kan göras enligt regelbundenhet eller enligt planering.

Regelbundna och oregelbundna återbetalningar:

Regelbundna återbetalningar baseras på en återbetalningsplan vid specifika tidpunkter och i specifika belopp under lånets löptid.

Annuitetsåterbetalning:

Vid återbetalning av livränta betalar du lika mycket i delbetalningar under hela återbetalningstiden. Eftersom den återstående skulden på lånet minskar över tiden, minskar räntedelen av den månatliga amorteringen. Återbetalningsdelen ökar därefter. Denna form av kredit är populär eftersom den erbjuder planeringssäkerhet. Vid köp av fastighet är annuitetslånet den vanliga låneformen.

Avbetalningar:

I avbetalningen lägger du den rena återbetalningsbelopp som ett fast månatligt betalningsbelopp. I takt med att amorteringen ökar minskar den kvarvarande skulden och räntedelen av den månatliga amorteringen minskar i enlighet med detta. Återbetalningsbeloppet förblir detsamma. I början av återbetalningstiden är betalningsräntorna särskilt höga, men minskar med tiden på grund av det minskande räntebeloppet.

Engångsåterbetalning:

Vid engångsåterbetalning återbetalas Lånebeloppet till fullo inklusive ränta vid utgången av den avtalade löptiden.

Final återbetalning eller återbetalning surrogat:

Vid slutlig återbetalning, låntagaren betalar endast räntan till samma ränta under den avtalade tidsperioden. Den faktiska penningskulden återbetalas med en summa vid löptidens slut, till exempel när en livförsäkring betalas ut.

Regelbunden återbetalning är särskilt viktigt för konsumentkrediter för fastighetsfinansiering, hypotekslån och investeringslån.

Oregelbundna amorteringar görs utan amorteringsplan.

Checkräkningskredit:

Med checkräkningskrediten kan hela lånet återbetalas när som helst utan att konsultera banken, valfritt helt eller delvis. Det kan också återupplivas i återbetalningsbeloppet tills lånet förfaller. Checkräkningskrediten kommer används för kortsiktig överbryggning av likviditetsflaskhalsar.

Lombardkredit:

Preliminära återbetalningar är möjliga för Lombardlån. Krediten är tillgänglig fram till dess förfallodatum.

Ballonglånet är en blankett av amortering , som löper med ett amorteringsschema, men inte har konstanta amorteringsterminer. Den högsta amorteringsräntan (”ballong”) betalas i slutet av lånetiden. Ballonglånet används mest vid bilköp.

Schemalagd och oplanerade återbetalningar

Med schemalagda återbetalningar görs återbetalningarna med jämna mellanrum och i ett fast belopp. Betalningsintervaller och belopp är överenskomna i återbetalningsavtalet

Vid oplanerad återbetalning gör låntagaren amorteringar som avviker från den planerade återbetalningen. Banken anger som regel i låneavtalet om, hur ofta och upp till vilket belopp oplanerade återbetalningar är möjliga. Banken är dock inte skyldig att acceptera oplanerade återbetalningar. De oplanerade återbetalningarna inkluderar den särskilda återbetalningen. Det gör det möjligt för låntagaren att minska den totala skulden och förkorta återbetalningstiden.

Vad är en amorteringstabell?

En amorteringstabell är en tabell notering, som ger låntagaren en överblick över de betalningar som ska göras under hela lånetiden vid ett återbetalningslån. En återbetalningsplan är särskilt användbar för långfristiga lån eftersom den ger struktur och planeringssäkerhet. Amorteringsschemat innehåller följande information:

 • de månatliga amorteringarna
 • låneräntan
 • den betalningsinformation
 • den återstående skulden
 • eventuella överenskomna särskilda återbetalningar

Beräkning av amortering

De flesta banker tillhandahåller online-amorteringskalkylator. Du kan använda dem för att beräkna och jämföra olika varianter av återbetalning. Följande frågor är viktiga när man jämför återbetalningar:

Hur påverkar vilken amorteringssats finansieringens totala löptid, den återstående skulden och räntekostnaderna?

På samma sätt påverkar amorteringarna och eventuella särskilda återbetalningar återbetalningen av ditt lån?

Hur mycket är den kvarvarande skulden efter räntebindningstiden?

Om du vill beräkna amorteringen själv utan en onlineräknare, ta en titt på exemplet nedan. Lånebeloppet, debiteringsräntan och det månatliga planerade återbetalningsbeloppet krävs som underlag för beräkningen.

Exempel på beräkning av amortering

Annuitetslån, Lånebelopp: 2 000 000 kr Låneränta: 1,5 % per år (30 000 kr ränta per år = 2500 kr ränta per månad) Totalpris per månad: 7500 kr

Beräkningssteg 1 : Uppdelning av lånebetalningen i ränte- och amorteringsdelar i början av löptiden

Initial räntedel: 2 000 000 euro x 1 ,5 % = 30 000  ränta per år = 2500 kr ränta per månad Första återbetalningsdelen: 7500 kr minus 2500 kr = 5000 kr per månad Första återbetalning per år: 5000 kr x 12 = 60 000 kr

Beräkningssteg 2: Initial återbetalningsgrad i procent

Lånebelopp: 2 000 000 kr = 100 % Initial amortering per år: 60 000 kr = x % Initial amorteringsgrad ”x” per år: (60 000 x 100) / 2 000 000 = 3 %

Resultat

Med ett lånebelopp på 2 000 000 kr, en debetränta på 1,5 % och en önskad ränta på 7500 kr per månad I början av låneperioden betalar låntagaren tillbaka lånet med en initial amorteringsränta på 3 % per år.

Ändra efter 5 år

Belopp som återbetalas efter 5 år : 5 x 60 000 kr = 300 000 kr Återstående skuld efter 5 år: 2 000 000 kr – 300 000 kr = 1 700 000 kr räntedel 6:e året: 1 700 000 kr x 1,5 % = 25 500 kr ro per år = 2125 kr per månad Återbetalningsdel 6:e året: 7500 kr total ränta minus 2125 kr ränta = 5375 amorteringar per månad

Efter 5 år är räntedelen minskas med återbetalningen från 2500 kr till 2125 kr per månad. Återbetalningsdelen har däremot ökat från 5000 kr till 5375 kr per månad.

Valet av lämplig återbetalningsränta

Återbetalningsräntan är amorteringslån En del av låneavbetalningen som du betalar till långivaren varje månad. Den andra delen av krediträntan är räntan.

Bedöm din egen ekonomiska situation realistiskt.

För att själv ta reda på vilken amorteringsränta som är lämplig, kan du ska du ta din livssituation till utgångspunkt och uppskatta hur hög månadsbelastningen ska vara och när du vill att lånet ska betalas tillbaka. För att komma fram till en realistisk bedömning kan man orientera sig i följande frågor:

Hur säkert är mitt jobb?

Vad har jag råd med månadsavgift?

Finns det tillräckligt med pengar över för oplanerade särskilda utgifter?

Hur lång är livslängden för produkten som ska finansieras?

 • Kontrollera återbetalningsmodeller med återbetalningskalkylatorn
 • När du själv har svarat på dessa frågor, använd en amorteringskalkylator som den som finns på de flesta banker webbplatser. Här kan du ange lånebelopp, önskad löptid och månadsränta samt prova vilken återbetalningsmodell som passar dig bäst. Se till att
 • Hur höga är de månatliga amorteringarna
 • hur hög den återstående skulden är vid slutet av den fasta räntan
 • till vilket datum lånet måste vara återbetalat i sin helhet

Om du har betalat tillbaka en betydande del av lånet vid räntebindningstidens slut är ränteförändringen inte längre förenad med en hög risk för dig.

Kom överens om en hög återbetalningsgrad, om möjligt

I tider med låga räntor är det värt att komma överens om en hög återbetalningsgrad. En återbetalningsgrad på minst 2 procent av lånebeloppet rekommenderas generellt. Eftersom den månatliga avbetalningen för annuitetslånet alltid förblir densamma går en stor del in på amorteringen. Den återstående skulden minskar snabbare och därmed blir räntorna lägre. Med en hög återbetalningsgrad betalas lånet därför av snabbare.

Dessutom erbjuder vissa banker rabatt till låntagare som väljer en hög återbetalning ränta bevilja räntan. Denna rabatt kan göra lånet ännu billigare.

I slutändan måste du dock se till att amorteringen passar din ekonomiska situation.

Använd särskilda återbetalningar om möjligt

Många banker tillåter sina kunder att göra kostnadsfria återbetalningsjusteringar och kostnadsfria särskilda återbetalningar av ett visst belopp och frekvens. Det är värt att uppmärksamma detta i ett låneavtal.

Särskild återbetalning

En särskild återbetalning är en återbetalning som görs utanför de ordinarie och överenskomna återbetalningarna. Om du råkar ha mer pengar än vanligt, till exempel genom ett arv eller en löneförhöjning, kan du använda en särskild återbetalning för att betala av ditt lån snabbare.

Belopp och frekvens för eventuella särskilda återbetalningar anges i låneavtalet. Vissa kreditgivare tillåter avgiftsfritt särskilda amorteringar upp till ett visst belopp per år medan andra endast tillåter särskilda amorteringar mot räntetillägg. Det är därför värt att, när du jämför låneerbjudanden, kontrollera om särskilda återbetalningar är möjliga för dig och under vilka förutsättningar dessa är möjliga.

Frågor och svar om återbetalning

Kan återbetalningsgraden ändras under löptiden?

Du kan ordna en förändring av återbetalningsräntan med din bank. Detta gör att du kan höja eller sänka din återbetalningsgrad efter behov. Till exempel kan du efter en löneökning fylla på amorteringen och på så sätt snabba på återbetalningen av ditt lån. Många banker ger sina låntagare upp till två kostnadsfria amorteringsbyten per år inom räntebindningstiden. Andra tillåter ändring av återbetalningen endast mot en avgift. Dessutom anges ofta i vilken period och i vilken utsträckning återbetalningsgraden kan ändras.

Om du har bestämt dig för att ändra återbetalningen, du får en motsvarande ändrad amorteringsplan med din nya månadsbetalning och den ändrade räntebindningstiden.

Om möjligheten till återbetalningsändring är en möjlighet för dig när du planerar ditt lån, kontrollera det När du jämför låneerbjudanden, vilken leverantör tillåter kostnadsfria återbetalningsändringar.

Kan jag använda mitt lån till Pay back-del med en särskild återbetalning?

Många banker vräker låntagare möjligheten att genomföra ett visst antal oplanerade amorteringar upp till ett visst belopp per år. Detta anges i respektive kreditavtal.

Vad kan jag göra om jag har betalningssvårigheter har?

Om du har problem med att betala bör du prata med din långivare i god tid. Han kan erbjuda dig följande alternativ om de har avtalats:

Avstängning eller anstånd med återbetalning: Lånets återbetalning avbryts under en viss tid. Under denna tid betalar du bara räntan på den återstående skulden, men inga återbetalningsbelopp

Avveckling av lånet: Här ställs återbetalningen in under en längre period

Stoppa återbetalningen: Om låntagaren inte har kunnat betala avbetalningarna flera gånger, n långivaren stoppar lånet. I det här fallet måste låntagaren betala ytterligare avgifter.

Kan återbetalningen avbrytas?Ja , om långivaren samtycker kan du låta lånet vila under en bestämd tid i vissa fall, till exempel om du har betalningssvårigheter på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Under denna tid betalar du bara räntedelen istället för den totala månadsbetalningen. Lånets löptid förlängs i enlighet med detta genom avstängningen.

Om återbetalningen kan avbrytas beror på banken. Om ett eventuellt återbetalningsinställelse inte är reglerat i låneavtalet är det alltid en förhandlingsfråga. Många banker är villiga att förhandla om det finns en chans att din betalningssituation förbättras igen. I vissa fall är en inställelse av återbetalningen förenad med kostnader.

Gör restskulder försäkring vettigt?

Lånegivare erbjuder ofta sina låntagare resterande skuldförsäkring som tilläggsprodukt . Det är tänkt att skydda låntagarna eller deras anhöriga om de inte längre kan betala amorteringarna efter en viss tidpunkt – till exempel på grund av förlust av arbetstillfällen, sjukdom eller dödsfall. Restskuldsförsäkringen är dock ofta mycket dyr och innehåller många undantagsklausuler. Detta kan till exempel vara följande satser:

 • Betalning endast efter en karenstid
 • Betalning endast under begränsade perioder
 • Betalning endast upp till en viss gräns, oavsett om försäkringstagaren har ett nytt arbete då eller har blivit frisk från sin sjukdom
 • Betalning endast vid dödsfall , men inte vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga
 • Betalning vid arbetslöshet endast om anställningsavtalet är tillsvidar
 • Betalning vid sjukdom endast om sjukdomen inte var känd tidigare

Så det är värt det, försiktigt dags att kolla om det verkligen är värt att teckna en restskuldsförsäkring. Innan du tecknar en försäkring bör du ta reda på villkoren för leverantören.

Vad gör ”inledande amortering”?

The Termen ”inledande amortering” används för ett annuitetslån, vilket är särskilt vanligt vid fastighetsfinansiering. Anledningen till denna löptid är att återbetalningen ändras över lånets löptid.

I fallet med ett annuitetslån, den månadsränta som låntagaren betalar förblir alltid densamma. Resterande skuld minskar successivt och därmed även räntebeloppet, som beräknas av respektive restskuld. Kapitalbeloppet ökar i samma utsträckning som räntebeloppet minskar.

Vad är en Återbetalningsfritt lån?

En återbetalning -fritt lån, även ett skottlån kallat, är ett lån där du bara betalar räntan under löptiden, men inte betalar tillbaka. Själva återbetalningen, det vill säga återbetalningen av de lånade pengarna, görs först vid slutet av lånets löptid. Detta kan till exempel vara användbart om du behöver mellanfinansiering:

Anta att du vill sälja din bostadsrätt och köpa en ny lägenhet någon annanstans . I det här fallet behöver du mellanfinansiering för köp av den nya lägenheten innan du har pengarna från försäljningen av den tidigare lägenheten. Ett amorteringsfritt lån kan vara användbart för detta. När den gamla bostaden är såld kan du betala av skulden på det nya lånet.

Vad är en respitperiod?

Du kan kontrollera med din långivare ange en tidsperiod under vilken du bara betalar ränta men inte betalar tillbaka. Denna period är en respitperiod. Efter den amorteringsfria perioden betalar du oftast ett högre amorteringsbelopp för att inte löptiden på lånet ska öka för mycket.

Är en full återbetalning meningsfull?

Vid full amortering sätts månadsräntan på så sätt att lånet betalas av inom räntebindningstiden. Förutsättningen för detta är en hög amortering för att kunna betala tillbaka lånet inom räntebindningstiden. Du bör därför noga överväga om de höga månatliga betalningarna inte utgör en för hög risk för dig.

Är förtida återbetalning värt besväret?

förtida återbetalning kan vara värt besväret, men inte i alla fall. Om du betalar tillbaka ditt lån i förtid tappar banken ränteintäkter som den hade räknat med när låneavtalet slöts. För att kompensera detta kräver bankerna ofta en så kallad förskottsavgift. Detta är baserat på den återstående skuld som fortfarande finns vid tidpunkten för förtida återbetalning. Därför är förtida återbetalning bara värt besväret om räntebesparingen är högre än förskottsbetalningsstraffet.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

 • Hur man Aktiverar Google Pay i Telefonen – Betala med Mobilen

 • Vad är OTC-Trading? Handel över Disk för Värdepapper?

 • Gemensamt Konto för Par – så Fungerar det!

 • Hur Fungerar Börsen och Aktiehandel? En Introduktionsguide

 • Vad är Bitcoin? En Komplett Guide

 • Är Hemförsäkring Nödvändig?

 • Vad är Fondsparande? Fördelar och Nackdelar med Fondsparande

 • Vad är Nominell ränta? Förklarat!