Betala av Lånet i Förtid – Allt du bör Veta!

Om du vill betala tillbaka ett fastighets- eller avbetalningslån i förtid har långivaren i vissa fall rätt till en avgift eller straffavgift.

I den här artikeln får du lära dig vad den så kallade förskottsbetalningsstraffen är, vad den kostar och hur den beräknas. Vi förklarar också när förskottsbetalningsstraffet inte gäller och när det fortfarande kan vara vettigt att betala tillbaka ett lån i förtid.

Kan ett lån lösas in när som helst?

Om du har rätt att betala tillbaka ett lån i förtid beror på villkoren i låneavtalet. Oavsett detta gäller olika regler även för olika ärendegrupper av lån. Om det finns en uppsägningsrätt är det i princip möjligt att avbetala ett lån i förtid, under förutsättning att gällande villkor och tidsfrister följs. När det gäller lån med fast ränta med säkerhet i bostadslån och avbetalningslån med fast ränta har banken dock då rätt till en så kallad förskottsavgift.

Förtida uppsägning av lån möjlig?

 • Lån med kortare räntebindning än lånetiden kan inte sägas upp i förtid.
 • Lån med fast ränta på > 10 år (även säkerställd genom inteckning) – Uppsägning efter 10 år med 6 månaders uppsägningstid.
 • Bolån med fast ränta upp till 10 år kan inte betalas av i förtid. (Undantag: berättigad ränta )Justerbar Ränta på lån

Vad är en förskottsbetalningsavgift?

Vid ingående av låneavtal åtar sig låntagaren gentemot banken att inom en viss tid återbetala det lånade beloppet plus ränta. Om låntagaren säger upp låneavtalet oplanerat inom räntebindningstiden förlorar banken en del av sin räntevinst. För att kompensera för denna räntebortfall har banken rätt till förskottsbetalning

Varför debiteras en förskottsbetalning?

Banken tar ut en förskottsbetalning för att kräva sina avtalsenliga räntebetalningar. Hon har dock inte en sådan fordran för alla typer av lån. När det gäller bostadslån med fast ränta som används för fastighetsfinansiering, men även vid avbetalningslån med avtalad debiteringsränta, kan långivaren ta ut en förskottsbetalningsvite. Dock: Beloppet varierar beroende på typen av lån.

Hur mycket kostar det att betala tillbaka ett lån i förtid?

Vad det kostar att betala tillbaka ett lån i förtid beror bland annat på typen av lån.

Andra villkor gäller för avbetalningslån än för fastighetslånHur hög är förskottsbetalningsstraffet för ett avbetalningslån? När det gäller konsumentlåneavtal föreskrivs i lagen att förskottsavgiften inte får överstiga ett visst belopp.

Bra att veta: Fastighetslån för konsumenter utgör även konsumentlåneavtal, därför är bestämmelserna även tillämpliga på fastighetskonsumtionslån.

Hur mycket kostar det att ersätta ett avbetalningslån i förtid?

Vad innebär tidig avbetalning av byggfinansiering? För lån som är säkrade med markavgift eller inteckning är förskottsbetalningen vanligtvis betydligt högre än för ett avbetalningslån. Dels beror det på att lånebeloppet oftast är betydligt högre – och därmed också den eventuella ränteförlustskadan för banken.

Det finns två metoder som tillåtna för att beräkna förskottsbetalningsstraffet för lån med säkerhet i hypotekslån:

Aktiv metod

Den så kallade aktiva metoden förutsätter att långivaren lånar ut de återbetalda pengarna till en annan kund som ett lån. Får han mindre ränta för det lider han ränteförlustskada. I det här fallet beror beloppet på förskottsbetalningsavgiften från skillnaden i räntesatser.

Med den aktiv-passiva metoden förutsätts att banken placerar de pengar som har frigjorts på penning- och kapitalmarknaderna.

Här beräknas förskottsbetalningsstraffet från skillnaden mellan det avtalade kassaflödet och den ränteintäkt som uppstår vid en fiktiv återinvestering av lånet som återbetalas i förtid.

Tips: Det är bäst att alltid låta en fackman kontrollera beräkningen av din banks förskottsbetalning, till exempel av konsumentrådgivningen.

Bra att veta: Banker får inte ta ut en expeditionsavgift för att beräkna förskottsbetalningsavgiften.

Hur mycket kostar det att byta ut ett fastighetslån tidigt?

I den nuvarande miljön med låga räntor använder de flesta banker den aktiva-passiva metoden när de beräknar förskottsbetalningsavgiften.

Hur mycket är förskottsbetalningsstraffet?

Beloppet på förskottsbetalningsavgiften bestäms inte bara av typen av lån eller beräkningsmetoden. I grunden måste en långivare vid beräkningen av förskottsbetalningsstraffet ta hänsyn till alla faktorer som bidrar till en minskning av beloppet.

I detta ingår till exempel att ta hänsyn till en särskild återbetalningsrätt: Om låntagaren har rätt att göra särskilda amorteringar ska banken ta med denna möjlighet vid beräkningen av förskottsavgiften – även om låntagaren inte har gjort några särskilda amorteringar alls. Särskilda amorteringar skulle ha minskat lånebeloppet och därmed hade även räntebetalningarna sjunkit. Banken skulle därför ha gjort mindre förlust, så att dess krav på ersättning skulle minska.

Sparade riskkostnader

Riskkostnader som sparas ska också beaktas vid beräkningen av förskottsavgiften. Bakgrunden till detta är följande: Banken tar vid beviljandet av ett lån hänsyn till möjligheten att det inte återbetalas i sin helhet. Denna risk återspeglas i den avtalade räntan. Om lånet löses i förtid gäller dock inte denna risk. Banken ska därför dra av de insparade riskkostnaderna vid beräkning av förskottsbetalningsavgiften

Sparade administrationskostnader

Långivaren har kostnader för att administrera ett lån. Dessa upphör dock att gälla även om lånebeloppet betalas tillbaka i förtid. Därför bör denna faktor också ha en positiv inverkan på ersättningens storlek.

När upphör förskottsbetalningsstraffet att gälla?

I olika fall gäller inte förskottsbetalningsstraffet alls. Till exempel har långivaren ingen rätt till ekonomisk ersättning om låneavtalet sägs upp på vanligt sätt.

Det gäller till exempel ett lån med rörlig ränta: Ett sådant lån kan sägas upp när som helst med tre månaders uppsägningstid. Det finns också en extraordinär uppsägningsrätt för lån med räntebindning över 10 år. Ett sådant lån kan sägas upp efter 10 år med en uppsägningstid på 6 månader – det vill säga tidigast efter 10,5 år. Detta kan till exempel vara användbart om du har möjlighet att säkra en lägre ränta för efterfinansiering.

När är det vettigt att betala tillbaka ett lån i förtid?

Det är vettigt att lösa ett lån i förtid om det finns ett motsvarande räntesparande. Detta beror dock också på typen av finansiering. Med ett avbetalningslån kan förtida återbetalning av lånet löna sig om räntan som du sparar är högre än 1 % eller 0,5 % av den återstående skulden.

Vid omläggning av lån med säkerhet i pant gäller följande: Om det belopp som ska sparas, som följer av ränteskillnaden mellan den gamla och den nya bolåneutlåningen, är högre än den förskottsavgift som ska betalas, en tidig återbetalning av lån kan vara värt besväret.

Slutsats: att undvika förskottsbetalning är inte alltid möjligt

Den som ansöker om ett avbetalnings- eller fastighetslån bör ta itu med en eventuell förskottsbetalning i ett tidigt skede. För det går inte alltid att undvika dem. Och beroende på storleken på den återstående skulden kan en förskottsbetalning kosta tiotusentals kronor.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

 • Är Krediter Lån? Allt du bör Veta!

 • Vad är Små Krediter? Komplett Guide

 • Är Bolån en Kredit? Förklarat!

 • Vad är Reporänta? Förklarat!

 • Vad är en Kreditgaranti? Förklarat!

 • Är det bra att inte ha Lån på Huset?

 • Vad är en Kreditgivare? Komplett Guide

 • Vad är en Kreditförlust? Förklarat!