Börs-och Aktietermer – Vanliga Börsrelaterade Ord

Att investera pengar har under de senaste åren blivit alltmer attraktivt för privatpersoner. På grund av de ihållande låga räntorna erbjuder värdepapper en god möjlighet till lönsamma investeringar.

Ändå kan det vara svårt för nybörjare att få en överblick över vad som händer på börsen. Särskilt de många börsvillkoren kan vara ett hinder. Därför har vi sammanställt de viktigaste ekonomiska villkoren från A till Ö åt dig på börsen, finansiella produkter och investeringar.

Fast skattesats

Den schablonmässiga källskatten tas ut på kapitalvinster om man inte har kapitalförsäkringskonto eller ISK (investeringssparkonto). Investerare måste betala kapitalskapp på vinsten på vanliga fonder tex.

Aktier / Aktiebolag

Ett publik aktiebolag är ett aktiebolag, som fungerar som juridisk person och därför också har rättsliga skyldigheter. Dessa offentliga företag gör aktier i sitt företag tillgängliga som aktier. Köps dessa av investerare blir du delägare och får en liten del av bolaget. Detta ger dem vissa rättigheter, såsom vinstdelning i form av utdelningar.

Obligationer

Det finansiella begreppet ”obligation” avser ett räntebärande värdepapper , som vanligtvis är betalandet av en fast ränta med jämna mellanrum. Det finns odock undantag såsom obligationer med rörlig ränta.

Dessa är sedan bundna till exempelvis inflation. Obligationer kan emitteras av företag eller av stater när de behöver kapital, till exempel för att göra investeringar. Då kan investerare köpa en eller flera obligationer och på så sätt ge pengar till emittenten.Obligationsägarna blir därmed investerare. Varje obligation har en ränta, en köpeskilling och en fast löptid.

I utbyte mot investeringen får investerarna den ränta som emittenten fastställt. med jämna mellanrum lönade sig. Detta betalas oftast ut årligen, men dessa betalningsintervall varierar i andra länder, till exempel kvartalsvis. I slutet av löptiden återbetalas hela investeringsbeloppet till investerarna. En obligation behöver dock inte hållas under hela löptiden. Liksom alla andra värdepapper handlas de också på börsen och kan köpas eller säljas efter behag.

Investerare

Syftet med investeraren är att öka eget kapital genom riktade investeringar i finansiella produkter. Därför kallas dessa individer kapitalinvesterare eller kapitalleverantör. Man skiljer på privata och institutionella investerare. Privata investerare investerar vanligtvis mindre summor.

Det finns olika typer av investerare som kategoriseras:

Värdeorienterad: Säkerhet upplevs vara mycket viktig, mindre avkastning är att föredra om dessa är garanterade och säkra

Inkomstorienterad: Trygghet är viktig, fokus ligger även här på säkra inkomster (t.ex. från ränta), men prisfluktuationer accepteras även om chanserna till avkastning är goda

Tillväxtorienterad: Här spelar säkerhet bara en underordnad roll, ibland placeras säkra värdepapper, men ibland även i lovande värdepapper, som har ett högre pris har riskr

Börs: En börs är en organiserad marknadsplats för handel med finansiella produkter och värdepapper. Där kan till exempel handlas aktier, fonder, ETF:er och certifikat. Idag sker all börshandel elektroniskt. Priserna på de enskilda värdepapperen beräknas varje sekund baserat på utbud och efterfrågan. De stora börserna inkluderar New York Stock Exchange (NYSE), Shanghai Stock Exchange, Nasdaq och Deutsche Boerse.

Mäklare: En mäklare är en en oberoende person eller enhet som utför en transaktion för en annan persons räkning. Till skillnad från en fondförvaltare utförs dessa transaktioner endast när de uppmanas att göra det. Mäklarna utgör en länk mellan börsen och investerarna. Detta är särskilt viktigt för privata investerare, eftersom de inte kan handla direkt på börsen.

Mäklare tar vanligtvis ut en avgift för transaktionerna. Storleken på kostnaderna beror också på de tilläggstjänster som erbjuds av mäklaren. Till exempel kan man skilja mellan fullservicemäklare, som kan hjälpa dig att utforma finansiella strategier och investeringsstrategier, och rabattmäklare, som endast handlar med värdepapper för din räkning men inte erbjuder några ytterligare tjänster.

DAX: Aktiemarknadstermen ”DAX” syftar på det tyska aktieindexet. Detta börsindex inkluderar de 30 största tyska aktierna med högst omsättning och återspeglar deras utveckling. DAX är branschoberoende och tjänar till att få en överblick över den allmänna ekonomiska situationen i Tyskland.

Depå: En deposition krävs av varje privat investerare för att kunna köpa värdepapper. Alla investerarens köpta värdepapper, såsom enskilda aktier, fonder och ETF:er, lagras och hanteras där. Det är inte bara möjligt att se vilka värdepapper som för närvarande ägs, utan även när du köpte dem, till vilket pris du köpte dem, vilket pris de har för närvarande och vilken procentandel du för närvarande är i plus eller minus.

Utdelning: Aktiemarknadens term ”utdelning” avser den vinstdelning som varje aktieägare i ett företag har rätt till. Denna rätt förvärvas automatiskt vid köp av en aktie, eftersom investerarna därigenom också blir aktieägare. På bolagens årsstämma bestämmer aktieägarna vad den aktuella utdelningen ska vara.

För utländska aktier, till exempel från USA eller Kanada är kvartalsvisa eller halvårsvisa utdelningarockså vanliga utbetalningsintervall.

Emittent: En emittent är det namn som ges till emittenten av värdepapper. Till exempel är aktier företag, obligationer kan vara ett företag eller en regering.

ETF: ETF:er (börshandlade fonder) är en speciell form av värdepapper fond speciellt utformad för börshandel. De buntar ihop flera aktier i en portfölj och replikerar på så sätt ett index. Till exempel kan de återspegla DAX-index. ETF:s prestanda kopplas sedan till detta. En ETF förvaltas dock inte aktivt av en fondförvaltare, varför det vanligtvis är låga avgifter.

Fonder: Fonder är specialfonder som förvaltas av ett kapitalförvaltningsbolag vars investeringsförvaltning bedrivs av en eller flera fondförvaltare. Du kan bunta ihop flera värdepapper till ett. Fondförvaltaren kan använda investerarnas pengar för att fritt reagera på rådande marknadsförhållanden och använda dem för att exempelvis köpa eller sälja nya aktier. Så han hanterar pengarna som samlas in i fonden.

Hävstångsprodukter: Med hävstångscertifikat finns det bull- och lång-produkter som är lämpliga för att delta i en ökning av en underliggande tillgång. Å andra sidan finns det bear- eller kort-produkter som tjänar till att delta i ett prisfall på den underliggande tillgången. Båda dessa hävstångsprodukter kan innebära oproportionerliga vinster eller förluster för investerare. Inom denna produktgrupp finns det många alternativ när det gäller löptid, hävstång och återbetalning.

Fonder: En investeringsfond är en investeringsprodukt för privata och institutionella investerare och är även kallad specialfond . Det innebär att fondens tillgångar hålls avskilda från fondbolaget och därför är tillgängliga för investerare även om fondbolaget går i konkurs. När det gäller investeringsfonder, som även kallas detaljhandelsfonder, skiljer man på aktiva och passiva fonder.

Aktiv fond

När en grupp investerare investerar medel kollektivt slås de samman i en värdepappersfond. Denna fond är ett separat investeringsbolag. Detta ger en fondförvaltare i uppdrag som ansvarar för att investera pengarna och förvalta investeringen professionellt (aktivt). För detta ändamål investerar fondförvaltaren dessa pengar tillsammans med ett team enligt en definierad investeringsstrategi och principen om riskspridning i olika tillgångsklasser såsom värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument eller fastigheter.

Passiva fonder: ETF:er

I fråga om passiva fonder bestämmer kapitalförvaltningsbolaget i vilka särskilda handelssegment av en eller flera börser dessa handlas. Dessa passiva fonder kallas Exchange Traded Funds, eller ETF:er förkortat. ETF:ernas passiva investeringsstrategi är avsedd att spegla prestanda för vissa index så exakt som möjligt för att visa investeraren den totala avkastningen för ett index minus de löpande kostnaderna. Dessa kan vara välkända index som DAX, Dow Jones eller MSCI, såväl som index utvecklade av emittenter eller tredje part.

Fördelar med värdepappersfonder

En värdepappersfond erbjuder diversifierade investeringar som en privatperson inte kan uppnå med det sysselsatta kapitalet och till bekostnad.

 • en bredare expertis inom fondförvaltninglägre investeringsavgifter
 • liten tidsåtgång för investerare eftersom fondförvaltare förvaltar investeringsfonden

Nackdelar med fonder

 • Förvaltningsavgifter
 • inte lämplig för kortsiktiga investeringar

Begränsad order

En limiterad order är ett uppdrag att köpa eller sälja ett värdepapper med en begränsning av det högsta pris som ska betalas eller det minimipris som ska erhållas (”Gränspriset”). Du förser alltså din beställning med en limit, dvs du köper högst till limitpriset eller säljer minst till limitpriset. Detta skyddar dig mot växelkursfluktuationer.

Stopporder

En stopporder blir endast aktiv när ett visst pris uppnås för ett värdepapper. Du säljer därför till höga priser och säljer till lägre priser än vid tidpunkten för beställningen.

Med en stoppköporder, en köporder med stopp, kan du gå in i en upptrend.

Priset behöver bara överstiga en viss summa. Om du förväntar dig ytterligare en stigning när du träffar stoppet är detta tillvägagångssätt vettigt. Vid försäljning med stopp, stop-loss order, initieras försäljningen först när priset faller under det angivna värdet. På så sätt kan du begränsa förluster eller säkra vinster. Efter att gränströskeln har utlösts kan du bestämma om din order ska utföras som en limitorder eller som en marknadsorder.

Med en Stop-Limit-Order sätter du även gränsen för ditt köp när du lägger beställningen, så att den endast kommer att utföras inom gränsen. Om priset för beställningen är över gränsen, köp inte, utan bara när det faller under det igen. Om det aktuella priset är under gränsen när beställningen görs, men hoppar över det tills det görs, kommer det bara att köpas om det faller under det igen.

När försäljning är densamma anger du också din gräns när du lägger beställningen och beställningen utförs först när gränsen nås.

Med denna Sell-Limit-Order bestämmer du hur mycket du skulle vilja få åtminstone när du säljer. Om du har ett värdepapper som är i en uppåtgående trend men du misstänker att det kommer att sluta någon gång, sätt en gräns för värdet som värdepapperet kan nå. Om säkerheten når detta pris utlöses försäljningen automatiskt.

Blandade medel / multi- tillgångsfonder

Blandfonder är en speciell typ av investeringsfond. Du investerar i minst två tillgångsslag. Investeringen kan inte bara göras i aktier och obligationer, utan även i fastigheter, råvaror, valutor och ädelmetaller. På så sätt kombinerar man de egenskaper som kännetecknar varje enskild tillgångsklass. Blandfonder benämns därför även multi-asset fonder. Med dessa förbinder sig investerare inte bara till ett investeringsfokus. Dessutom kan fondledningen justera fondens viktning vid behov. Så kan blandfonder dra nytta av marknadsmöjligheter.

Nyemission

Nyemission avser derivat som är i väntan på börshandel. Merparten av nyemissionerna kommer från banker som listar sina egna derivat. Du kan teckna obligationer eller certifikat hos oss.

Teckningsoptioner

Warranter är en hävstångsprodukt. De är skuldinstrument som inte förmedlar ägande eller aktieägarrättigheter, utan snarare rätten att köpa (call warrants) eller sälja (put warrants) ett specificerat belopp av en underliggande tillgång. Priset till vilket värdepapperet kan köpas eller säljas kallas lösenpriset eller lösenpriset. Europeiska teckningsoptioner kan endast utnyttjas på utgångsdatumet.

Penny Stocks/penny aktier

Att handla penny-aktier, även känd som pink sheets, är en mer riskfylld, mer spekulativ investeringsform. De har låg handelsvolym och är föremål för hög volatilitet.

Har penny stocks potential?

En investering i penny stocks kan vara värt besväret om investeraren är medveten om risken förknippad med dessa värdepapper.

Investerare bör bara investera pengar de är villiga att förlora och se till att denna investering passar in i strategin för en diversifierad portfölj av värdepapper. Investerare bör ha realistiska förväntningar när de köper penny stocks och vara medvetna om att chanserna att faktiskt göra vinst är små. Köparen måste också vara beredd på de potentiellt stora förluster som kan uppstå med dessa investeringar. De är därför mindre lämpliga för nybörjare.

Kvartalsvis utdelning

En kvartalsvis utdelning är den kvartalsvisa vinstutdelningen av en aktie till dess investerare. Detta kan ske i slutet av ett kvartal, men även vid andra tidpunkter i kvartalet, där beloppen förblir oförändrade under hela året. Fördelningen kan variera för brittiska aktier.

Obligationsfonder

En obligationsfond är en av de investeringsfonder som till övervägande del är placerade i räntebärande värdepapper. Dessa kan vara statsobligationer, företagsobligationer, bostadsobligationer, skuldebrev och obligationer. Obligationsfonder kan också investera i tillgångsklassen ”kontanter”. Stigande räntor kan avsevärt påverka kursvinster och kursförluster.

Skillnad mellan obligationsfonder och Fixed Income ETFs

Där räntefonder aktivt förvaltas av en fondförvaltare, är obligations-ETF:er passiva och spårar automatiskt resultatet för ett index.

Vanliga aktier

Vanliga aktier är ett värdepapper som ger ägande av representerar ett företag. Gemensamma aktieägare väljer styrelsen och röstar om företagets policy. Vid likvidation kommer dock stamaktieägare inte att ha rätt till bolagets tillgångar förrän obligationsinnehavare, preferensaktieägare och andra gäldenärer har betalats i sin helhet.

Vanliga aktier kontra prioriterade aktier

Det finns många skillnader mellan preferensaktier och vanliga aktier. Den största skillnaden är att preferensaktier vanligtvis inte ger aktieägarna rösträtt, medan stamaktier gör det – vanligtvis en röst per aktie. Genom att inte rösta ger preferensaktier vanligtvis högre utdelning och är billigare.

Båda typerna av aktier representerar en del av ägandet i ett företags företag, och båda är medel genom vilka investerare kan försöka dra nytta av företagets framtida framgångar.

Terminskontrakt

Ett terminskontrakt är ett skräddarsytt kontrakt mellan två parter, vilket måste bara uppfyllas av båda sidor i framtiden. Den avslutas genom att köpa eller sälja en tillgång till ett specificerat pris på ett framtida datum. Terminstransaktioner kallas även terminer och anses vara mycket likvida eftersom de är allmänt efterfrågade och säljer bra på börsen.

Volatilitet

Volatilitet är en statistiskt mått på risken för ett värdepapper eller ett marknadsindex. I de flesta fall, ju högre volatilitet, desto mer riskfylld är säkerheten. Volatilitet mäts ofta som antingen standardavvikelsen eller variansen mellan avkastningen för samma värdepapper eller marknadsindex.

På värdepappersmarknaderna är volatiliteten ofta ses i stora svängningar båda riktningarna anslutna.

I volatilitetsindex (VIX), ett index för Deutsche Börse kan investerare alltid se den kortsiktiga fluktuationsintensiteten. Om värdet är högt är marknaden rastlös. Å andra sidan, om värdet är lågt, verkar en utveckling utan starka prisfluktuationer pågå.

Valutarisk

Valutarisk avser de förluster som uppstår i internationella finansiella transaktioner på grund av valutafluktuationer kunna. Även känd som växelkursrisk, beskriver den chansen att värdet på en investering kommer att minska på grund av förändringar i det relativa värdet av de inblandade valutorna.

ETF-valutarisk

När man investerar i ETF:er som också är belägna utanför euroområdet tar investerare automatiskt på sig en valutarisk. Valutan som en ETF är noterad i är irrelevant. Även om en ETF i euro följer samma index som ETF i amerikanska dollar finns det en valutarisk.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

 • Hur man Aktiverar Google Pay i Telefonen – Betala med Mobilen

 • Vad är OTC-Trading? Handel över Disk för Värdepapper?

 • Gemensamt Konto för Par – så Fungerar det!

 • Hur Fungerar Börsen och Aktiehandel? En Introduktionsguide

 • Vad är Bitcoin? En Komplett Guide

 • Är Hemförsäkring Nödvändig?

 • Vad är Fondsparande? Fördelar och Nackdelar med Fondsparande

 • Vad är Nominell ränta? Förklarat!