Hållbara ETF:er: Vad är Gröna Fonder?

Hållbarhet är ett hett ämne och det har blivit en allt viktigare fråga i vårt samhälle de senaste åren. Välkända aktivister och grupper som ”Fridays for Future” skapade en stor medvetenhet hos allmänheten om vikten och relevansen av klimatskydd.

Under denna rörelses gång har ämnet hållbarhet trängt igenom nästan alla områden i våra liv och förändrar allt mer hur vi tänker, arbetar och agerar. Detta ämne blir också allt viktigare för investerare, varför antalet ”gröna” ETF:er ökar. Men är de verkligen vad det lovas? och Vad innebär de?

Vad är ETF:er?

ETF (börshandlade fonder) är speciellt utformade för börshandel. Fonder som inte aktivt förvaltas av en fondförvaltare och därför vanligtvis innebär låga avgifter. De replikerar ett index och deras prestanda är knuten till det. Till exempel kan en ETF återspegla OMX, där värdena sedan ökar eller minskar som en procentandel av OMX.

Vad är hållbara ETF:er?

Det finns för närvarande ingen enhetlig definition av när ETF:er och fonder kan framstå som hållbara. ETF-leverantörerna kan själva bestämma hur de vill tolka och implementera hållbarhetssynen och till vilken aspekt av miljöskyddet den vill relatera. Till exempel kan fokus ligga på att minska CO2-utsläppen, minska plastavfallet eller andra prioriteringar.

Det finns olika strategier och tillvägagångssätt som har varit rådande:

metoden ”bäst i klassen”:

Här väljs de bästa företagen i förhållande till ett kriterium från många olika sektorer. När det gäller hållbart inriktade ETF:er skulle dessa till exempel vara de mest ekologiska, mest etiska eller mest klimatneutrala företagen.

I en annan variant, från ett index, som till exempel DAX, väljs de bästa 25 % av företagen ut när det gäller hållbarhet och kartläggs i en ETF.

I denna process är dock ingen bransch initialt utesluten.

I princip kan även företag från etiskt och ekologiskt kontroversiella sektorer göra detta ingå i ETF, till exempel från energiindustrin, försvarsindustrin, fordonsindustrin eller liknande. Till exempel väljs sedan de företag inom energisektorn som enbart förlitar sig på hållbar energi ut.

Urval enligt uteslutningskriterier:

Med detta tillvägagångssätt, kontroversiella branscher eller företag är helt uteslutna och ingår inte i ETF:en.

Dessa kriterier definieras fritt av leverantörerna för varje ETF. Detta är för att garantera att ETF investerar i hållbart förvaltade företag.

Bilföretag är till exempel undantagna företag, tobaksindustrin eller företag som kränker mänskliga rättigheter eller arbetsrättigheter (t.ex. genom att främja barnarbete).

Hur känner du igen hållbara ETF:er?

De gröna ETF:erna kan vanligtvis kännas igen på vissa tillägg i namnet. Dessa indikerar att ETF:n är hållbar enligt leverantören. Några av de mest populära och vanligaste genvägarna är:

”ex” : Förkortningen anger vilken gren som har förbjudits från indexet (t.ex. ”ex alkohol, tobak och andra”).

”Screened”: Detta tillägg innebär att flera företag från olika branscher har exkluderats från ETF-indexet .

”ESG”: Denna förkortning står för de engelska termerna ”environment”, ”social” och ”governance”, som på svenska betyder miljö, sociala frågor och företagsledning. Detta visar att ETF:n sammanställdes enligt ESG-kriterierna, som har etablerat sig som standarden för hållbara investeringar i den finansiella sektorn.

”SRI”: Med socialt ansvarsfulla investeringar utökas de klassiska målfaktorerna för investeringar (avkastning, risk och likviditet) till att inkluderar hållbarhet. Förkortningen visar att ETF tar hänsyn till ekologiska, etiska och sociala faktorer vid val av företag.

”Socialt ansvarig”: Den här Suffixet liknar SRI-förkortningen och finns ofta i namnet på hållbara ETF:er.

”Sustainability”/ ”Sustainable”: Dessa tillägg är också vanliga för ETF:er som generellt är utformade för att vara hållbara.

”lågt koldioxidutsläpp”: Detta tillägg indikerar att investeringar görs i företag som har särskilt låga utsläpp av växthusgaser.

Hur hållbara är ETF:erna egentligen?

ETF:erna leverantörer har ett stort spelrum med exakt hur ETF:erna är sammansatta och hur de tar hållbarhetsaspekten ut.

Medan allmänna kriterier som ESG försöker tillhandahålla ett ramverk, förblir slutliga beslut enbart hos ETF-leverantören. Detta kritiseras hårt ur konsumentskyddssynpunkt. På grund av bristen på enhetliga kriterier anklagas leverantörer ofta för att presentera ETF:erna som mer hållbara än de egentligen är.

Termer som ”låg koldioxid” ska till exempel visa att de ingående företagen har särskilt låga CO2-utsläpp. Detta görs dock ofta i sektorer som generellt släpper ut lite CO2. Detta inkluderar till exempel tjänstesektorn. Det går ofta obemärkt förbi i vilken utsträckning de enskilda företagen överhuvudtaget sysslar med temat hållbarhet och om de agerar på ett miljövänligt sätt.

”Best-in-class”-metoden kritiseras ofta, eftersom denna princip ibland också hamnar kärnkraftsproducenter eller företag från oljeindustrin i den förment ” gröna” ETF:er. Det är sant att de bästa, det vill säga de mest miljövänliga och hållbara, företagen i en bransch alltid väljs ut. Icke desto mindre kan industrier stödjas som inte strävar efter hållbara mål från själva affärsmodellen.

Principen om exkluderingskriterier: Hela områden och branscher är förmodligen uteslutna här, antingen av etiska eller hållbarhetsskäl. Däremot gäller ofta toleransgränser, ibland upp till 30 %, för de ”mest hållbara” företagen i branschen. Om ett företag faller inom detta toleransintervall, det vill säga det är jämförelsevis hållbart inom sin bransch, kan det fortfarande inkluderas i ETF:n. Detta kan vara mycket missvisande för konsumenterna.

Slutsats

Klimat och miljöskydd är mycket allvarliga frågor. Därför är det positivt att fler och fler aspekter av vår vardag tar itu med det, inklusive finanssektorn. Hållbara ETF:er är ett viktigt steg i rätt riktning.

Ändå tolkas hållbarhetsaspekten väldigt olika av ETF:erna. För investerare som bryr sig om ämnet är det värt att ta en närmare titt. Vilka kriterier är viktiga för mig? Hur ska en hållbar ETF utformas för mig? Vilka företag ingår i indexet? På så sätt kan varje investerare själv vara säker på att han bara investerar i riktigt hållbara ETF:er.

Innan du köper bör du göra en djupgående research eller söka råd kommer. Ändå är det att hoppas att det inom en snar framtid kommer att fastställas strängare kriterier enligt vilka hållbara ETF:er måste följa.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

  • Hur man Aktiverar Google Pay i Telefonen – Betala med Mobilen

  • Vad är OTC-Trading? Handel över Disk för Värdepapper?

  • Gemensamt Konto för Par – så Fungerar det!

  • Hur Fungerar Börsen och Aktiehandel? En Introduktionsguide

  • Vad är Bitcoin? En Komplett Guide

  • Är Hemförsäkring Nödvändig?

  • Vad är Fondsparande? Fördelar och Nackdelar med Fondsparande

  • Vad är Nominell ränta? Förklarat!