Vad är Effektiv Ränta? Allt du bör Veta!

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva årliga räntan, även känd som ”effektiv ränta”, beskriver den totala årliga kostnaden av ett lån. Den anges alltid i procent av lånebeloppet. Den inkluderar debeträntan och alla kostnader och avgifter som uppstår i samband med ett lån.

Underlaget för att beräkna den årliga procentsatsen är debiteringen av ränta. Dessutom beror storleken på den årliga procentsatsen på flera faktorer, såsom återbetalning, löptid och storleken på de extra lånekostnaderna.

Om du ska välja mellan flera låneerbjudanden bör du överväga den årliga procentsatsen som ett viktigt kriterium när du jämför, eftersom det är den ränta du som låntagare faktiskt betalar för ditt lån.

Lagen  ålägger varje långivare att ange den effektiva räntan när de annonserar sina låneerbjudanden. Detta ger intressenter möjlighet att realistiskt bedöma och jämföra låneerbjudanden, till skillnad från nominell ränta.

För lån vars ränta eller andra prisbestämmande faktorer förändras under löptiden kan ändras, den effektiva räntan hänvisas till som ”initial årlig procentsats”.

Nominell ränta kontra effektiv ränta

Nominell ränta är den ränta som banken beräknar utifrån det rena lånebeloppet. Däremot tar den effektiva räntan hänsyn till alla kostnader som är förknippade med lånet. Enkelt uttryckt är nominell ränta den avgift som banken kräver för de lånade pengarna.

Den nominella räntans storlek beror på det allmänna räntenivå, på lånebeloppet, löptiden, syftet och kredittagarens kreditvärdighet.

Hur långt ifrån den nominella räntan och den effektiva räntan är varandra beror på beroende på lånets löptid: skillnaden är högre för korta löptider eftersom merkostnaderna då sprids över en kortare löptid och får större genomslag.

Den nominella räntan är inte lämplig för att jämföra låneerbjudanden eftersom den inte inkluderar många kostnader.

Beloppet på den effektiva årsräntan beror bl.a. på låntagarens kreditvärdighet. Kreditvärdighetsberoende räntor är dock svåra att jämföra med varandra. Därför har lagstiftaren föreskrivit att kreditgivare alltid ska ange räkneexempel vid annonsering av ett avbetalningslån med räntesatser som är beroende av kreditvärdigheten. En banks ränta visar ofta den effektiva årsräntan som två tredjedelar av alla kunder får lån med från denna bank.

Denna ger en viktig indikation på den effektiva räntan som du realistiskt sett kan få lån från respektive bank. Vilken ränta du i slutändan får som kund får du i alla fall först efter att banken har kontrollerat din ansökan.

Prisbestämmande faktorer för effektiv ränta

Den effektiva räntan tar hänsyn till de prisbestämmande faktorerna från vanlig kredithistorik. Men eftersom de olika bankernas kreditavtal kan ge olika kostnader och avgifter är de prisbestämmande faktorerna inte heller alltid desamma utan kan skilja sig från varandra beroende på typ av kreditavtal. Det finns till exempel fler kostnadspunkter med bolån än med ett vanligt avbetalningslån.

Följande prisbestämmande faktorer brukar ingå i den årliga procentsatsen:

 • Debiteringsränta
 • Lånebelopp
 • Räntebindningens varaktighet
 • Avgifter (t.ex. uppläggnings eller kontounderhållsavgifter)
 • Betalningstakt för utlåningstillfället
 • Låntagarens kreditvärdighet
 • Amorteringar för återbetalning av lånebeloppet (nettolånebelopp plus kostnader)
 • Ränte- och huvudsakliga betalningsdatum
 • Bidrag för restskuldsförsäkringen (endast om banken kräver att en restskuldsförsäkring tecknas)

Följande faktorer ingår inte i den effektiva räntan:

 • Delbetalningstillägg
 • Notarieavgifter
 • Bidrag till restskuldsförsäkringen ( om låntagaren har tecknat en restskuldsförsäkring efter eget val)

Återbetalningen påverkar den effektiva räntan

En faktor som kan påverka den effektiva räntan är de huvudsakliga betalningarna. Tidpunkten då banken kvittar återbetalningsaktierna spelar här roll. Om återbetalningsdelar avvecklas för sent inom låneavbetalningen betalar låntagaren ränta på redan återbetalda lånedelar till banken under tiden fram till avveckling. Detta ökar den effektiva räntan. Det är därför värt att kontrollera låneavtalet för att se om den tidpunkt då räntan beräknas motsvarar återbetalningsdagen.

Beräkning av den effektiva räntan

Det finns olika metoder för att beräkna den effektiva räntan. I de flesta fall används den så kallade uniforma metoden för detta:

Kostnad för kredit 24 x 100

Nettolånebelopp

Längd i månader + 1

Kostnad för kredit = Total återbetalning minus utbetalningsbelopp

(Ränta ingår i återbetalningen, hanteringsavgifterna och eventuell restskuld eller kreditlivförsäkring)

Nettolånebelopp = Lånekapitalbelopp minus lånekostnader

Exempel:

Kreditkostnad: 150 000,00 kr

Nettolånebelopp: 1 000 000,00 kr

Lånetid: 120 månader

0,15 0,1983 100 = 2,98%

För jämförelse av avbetalningslån bör dock den enhetliga metoden endast användas som en grov uppskattning. En exakt beräkning görs av bankerna själva. I räkneexemplet visas den effektiva räntan med alla föreskrivna kostnadsfaktorer.

Jämför lån med effektiv ränta

Underlag för beräkning av lån är den nominella räntan. Det är den ränta som du lånar pengar från banken till. Det tillkommer dock merkostnader vid utlåning som inte beaktas i nominell ränta. Det är därför man inte objektivt kan jämföra låneerbjudanden utifrån låneräntan.

Med den effektiva räntan är det däremot enkelt att jämföra låneerbjudanden från olika banker. Låneerbjudandena måste dock till stor del matcha vad gäller lånebelopp, löptid, löptid på den fasta räntan och återbetalning. Ju lägre effektiv årsränta desto billigare lånet.

Du bör i alla fall kontrollera om och i vilken utsträckning tilläggslånet kostnader beaktas

Frågor och svar om den effektiva räntan

Vilka kostnader ingår i den effektiva räntan?

Den effektiva räntan inkluderar de kostnader och avgifter som nödvändigtvis uppstår vid utlåning. Dessa är vanligtvis:

 • merkostnaderna för ett lån, t.ex. Provisioner
 • Uppläggningsavgifter
 • Kostnader för restskuldsförsäkringe

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är de rena räntekostnaderna som långivaren debiterar sina kunder baserat på lånebeloppet. Det är alltså avgiften för pengarna som banken lånar ut till kunden. Debeträntan inkluderar inte några extra kostnader för lånet. Om tillkommande kostnader för lånet läggs till debeträntan blir resultatet den effektiva räntan.

Inkluderas kostnaderna för restskuldsförsäkring i den årliga procentsatsen?

Om du som en låntagare beslutar att teckna restskuldsförsäkring komplett, försäkringspremierna för detta ingår inte i den årliga procentsatsen.

Vad ska jag tänka på när jag jämför lån?

För att jämföra flera låneerbjudanden bör du se till att du kontrollerar alla erbjudanden. Se till att alla erbjudanden utgår från samma lånebelopp, samma löptid och samma nominella ränta. Då är framför allt den effektiva årsräntan ett viktigt beslutskriterium. Detta inkluderar dock inte nödvändigtvis alla kostnader som kan uppstå med ett lån.

Vissa banker räknar till exempel in kostnaderna för värderingsmän och notarier i den effektiva räntan, andra inte.

Men det finns andra faktorer som man bör till exempel notera:

 • Är särskilda återbetalningar möjliga?
 • Hur hög skulle en förskottsbetalning vara?
 • Vilka kostnader tillkommer till kreditkostnaderna?
 • Hur konsekvent är kreditgivarens affärsmodell?
 • Vilka kriterier leder till att låneansökan accepteras?

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

 • Är Krediter Lån? Allt du bör Veta!

 • Vad är Små Krediter? Komplett Guide

 • Är Bolån en Kredit? Förklarat!

 • Vad är Reporänta? Förklarat!

 • Vad är en Kreditgaranti? Förklarat!

 • Är det bra att inte ha Lån på Huset?

 • Vad är en Kreditgivare? Komplett Guide

 • Vad är en Kreditförlust? Förklarat!