Vad är Kredit? Allt du bör Veta om Krediter

Den som behöver pengar för ett storköp tar vanligtvis ett lån.

Men vad finns det för lån? Hur skiljer sig de olika lånen från varandra? Och vilket lån passar dig och dina önskemål? I den här artikeln ger vi en översikt över de olika kredittyperna och förklarar skillnaderna.

Vad är en kredit?

I grund och botten är en kredit utlåning av pengar från en långivare till en låntagare på vissa villkor.

Termen kredit kommer från det latinska ordet credere, som betyder tillit. Det viktigaste när man beviljar ett lån är att lita på att lånet kommer att betalas tillbaka. Detta är grunden för alla låneverksamheter.

I dagligt bruk görs ingen skillnad på kredit och lån.

Det finns dock en skillnad.

Med korta löptider på upp till fem år och ett mindre belopp talar man om ett lån.

Lån har därför en löptid på fem år eller mer och beloppet är högre.

Det är vanligtvis två parter inblandade i ett lån. Det finns borgenären och gäldenären. Borgenären är den som lånar ut pengarna. I de flesta fall är detta en bank, men det kan också vara en privatperson. Gäldenären är den som lånar pengarna. I grunden kan det vara en privatperson, ett företag eller en annan bank. När det gäller konsumentkrediter är gäldenären en privatperson.

Gäldenären eller låntagaren förbinder sig att göra återbetalning vid ett senare tillfälle och i regel även göra en returtjänst i form av ränta. I de flesta fall betalas lånet tillbaka i omgångar under hela löptiden.

Kredit är ingen modern uppfinning. Den enklaste början av kredit är så tidigt som 3 000 f.Kr. finns i Mesopotamien. På den tiden lånades spannmålsfrö ut till bönder, som först behövde lämnas tillbaka efter skörden plus ränta.

Vad är skillnaden mellan kredit och lån?

I normal användning används termerna kredit och lån ofta synonymt. Det är inte heller förvånande, eftersom båda termerna beskriver samma situation: det handlar om en kredit eller ett lån när någon tillfälligt lånar ett visst belopp – till exempel från en annan person eller från en bank.

Naturligtvis uppstår frågan varför det finns två termer för en och samma sak. En titt in i det förflutna hjälper här. Före 2001 baserades en kredit på ett så kallat realkontrakt. En kredit gällde därför endast för lagstiftaren när det avtalade beloppet krediterades gäldenärens konto. Ett lån var däremot giltigt redan när kontraktet skrevs på. Sedan januari 2002 har dock denna distinktion blivit obsolet, endast ingåendet av kontraktet räknas.

Om du ändå vill skilja på de två termerna kan du göra det utifrån löptiden och hur mycket pengar du lånar. Med denna inofficiella riktlinje lånas pengar från en kredit på kort och medellång sikt (upp till fem år). Mängden pengar som lånas är ganska liten. Med ett lån är löptiden lång (från fem år) och det lånade beloppet är ganska högt. Vanliga exempel som bekräftar denna policy är till exempel avbetalningslånet och fastighetslånet.

I slutändan spelar det dock ingen roll om du säger kredit eller lån. Båda varianterna är tillåtna.

Enligt vilka kriterier är lån differentierade?

I Sverige erbjuder bankerna sina kunder ett stort urval av olika krediter. De många typerna av krediter skiljer sig särskilt åt beroende på syfte, långivare, typ av avsättning och säkerhet.

Inget av de särskiljande kriterierna representerar dock ett unikt försäljningsargument för en specifik typ av lån, eftersom varje lån har många olika aspekter.

Lånetiden

En kredit kan ha olika villkor. Löptiden anges vanligtvis i månader och beror på lånebeloppet. En kortsiktig löptid används när den är mindre än 12 månader. En löptid på 13 till 48 månader beskrivs som medellång. Långfristiga krediter eller lån har en löptid på mer än 48 månader.

Långivarna

I Sverige beviljas de flesta lån av banker. Så kallade kreditförmedlare skaffar även låneerbjudanden från olika samverkande banker till sina kunder. Privatpersoner kan även få lån från andra privatpersoner. Sådana så kallade P2P-lån (peer-to-peer-lån) behandlas ofta via onlineplattformar.

Typ av leverans

När det gäller typen av avsättning skiljer man på penningutlåning och kreditutlåning.

När man lånar ut pengar ställer banken pengarna till låntagaren. Pengarna betalas sedan antingen ut i en summa (avbetalningslån) eller ställs till förfogande i form av en kredit, som till exempel med checkräkningskredit eller ramlån.

Inga pengar betalas ut till kunden vid utlåning av en kredit. Snarare kan kunden säkra betalnings- eller tjänstekrav som tredje part har mot honom. Välkända exempel på kreditlåneprodukter är former av garantier eller hyresgarantier.

Säkerhet

Man skiljer på lån utan säkerhet och lån utan säkerhet.

Man talar om ett lån med säkerhet när låntagaren säkrar ett lån med en lämplig säkerhet. Det finns olika typer av säkerhet. Det finns sakrättslig säkerhet (även fastighets- eller egendomssäkerhet), personsäkerhet (eller personsäkerhet) och rättssäkerhet (upplåtelse i form av säkerhet).

Syftet med användningen

Det finns lån som är knutna till ett specifikt syfte. Om så är fallet kommer det att antecknas i låneavtalet. All annan användning är då inte tillåten och utgör till och med avtalsbrott. Typiska öronmärkta lån är till exempel fastighets- och billån. Ett dedikerat lån är alltid förknippat med en förmånlig ränta. Det beror på att de olika användningarna fungerar som säkerhet och på så sätt minskar kreditinstitutens risk för fallissemang.

Det finns givetvis även lån som inte är bundna till ett specifikt syfte. De lånade pengarna kan sedan spenderas på vad som helst.

Vilka är de huvudsakliga kredittyperna?

Banker erbjuder konsumenter en mängd olika typer av krediter. De två vanligaste kredittyperna utan ett specifikt syfte är checkräkningskrediten (checkkrediten) och det klassiska avbetalningslånet (även kallat privatlån eller konsumentlån). Två andra vanliga former av säker kredit är bostadslån och billån.

Vilka typer av krediter finns det?

Nedan har vi sammanställt en lista över några av de olika kredittyperna. Vi har sorterat lånen efter mottagare (privatkunder, företagskunder samt privat- och företagskunder).

Lån till privatpersoner

Kredittyper för privatpersoner kallas konsument- eller konsumentkrediter och ska följa konsumentskyddsbestämmelserna. I detta ingår att den effektiva årsräntan ska vara synlig och tydligt identifierbar för låneerbjudanden. Denna effektiva ränta gör låneerbjudanden jämförbara eftersom den speglar alla årliga kostnader. För utlåning till privatpersoner finns även särskilda bestämmelser för konsumentlåneavtal.

Ramkredit)

Ramkrediter är kreditlinjer som kan användas när som helst. De gör det möjligt för konsumenten att göra spontana konsumentköp samt att överbrygga finansiella flaskhalsar eller att balansera bytesbalansen.

Ramkrediter har vanligtvis förmånligare villkor än checkräkningskrediter (checkkredit) och erbjuder stor flexibilitet eftersom såväl återbetalningar som utbetalningar är möjliga när som helst. Ränta betalas endast på uttaget belopp.

Billån

Billånet är ett av de vanligaste lånen och används för att finansiera en ny eller begagnad bil. Men den kan också användas för att köpa motorcyklar eller husbilar. Det finns olika typer av finansiering för billån.

Beroende på beloppet har billånet en medellång till lång sikt. Långivaren är ofta banken. Det är ett pengarlån som ofta är säkrat och öronmärkt.

Garantikredit

Med en bankgaranti garanterar en bank att dess kunder kommer att uppfylla sina skyldigheter gentemot sina borgenärer. Utöver kreditinstitut är det endast försäkringsbolag som får bevilja garantikrediter. Ett garantilån är ett lån.

Bygglån/byggnadskreditiv

Med ett bygglån eller byggnadskreditiv betalas beloppet inte ut i sin helhet i ett slag, utan i flera utbetalningar. Och alltid när en byggfas är avslutad, som taket eller väggarna. Storleken på dessa delbelopp beror på hur mycket slutförandet av denna byggskede kostar.

Checkräkningskredit

Checkräkningskrediten, eller helt enkelt checkkredit, är en kredit som banken beviljar kunden, begränsad till ett fast belopp, vilket gör det möjligt att disponera över bytesbalansen. Checkräkningskrediten erbjuder mycket flexibilitet, men är förknippad med höga räntor.

Fastighetskredit / fastighetslån

Ett fastighetslån är ett avbetalningslån där summan ställs till förfogande i sin helhet och betalas ut i sin helhet på en gång, eftersom låntagaren behöver beloppet för att köpa fastigheten omedelbart. Ett sådant lån kan också tas om pengar behövs för renovering av en fastighet.

Lombardlån

Ett Lombardlån är namnet på ett kort- till medellångfristigt lån mot ställande av lånesäkerhet i form av pantsättning av värdepapper, banktillgodohavanden eller lös egendom. Pantbankerna i pantbankerna hör också till Lombardlånen.

Minilån / korttidslån

Minilånet kännetecknas av det jämförelsevis låga lånebeloppet, som ofta ligger mellan 1000 och 10 000 kr, beroende på kreditgivare. Löptiden är motsvarande kort. Normalt är det 14 eller 30 dagar. Återbetalningen sker vanligtvis med ett belopp och inte i månatliga avbetalningar.

Lån online

Ett nätlån (även nätlån, digitalt lån) är ett vanligt avbetalningslån, som kan ansökas och tas bekvämt och enkelt online, d.v.s. via internet. Onlinelån beviljas vanligtvis med betydligt lägre räntor än i branschen.

P2P-kredit/Personlig kredit

Med ett P2P-lån (peer-to-peer-lån) beviljas ett lån av en eller flera privata långivare till en privatperson. P2P-lån är särskilt lämpliga för personer med måttlig kreditvärdighet. Även om kreditvärdigheten kontrolleras även här, är kriterierna mindre strikta än vid ett vanligt avbetalningslån från en bank.

Hur hittar jag rätt lån?

Om du letar efter ett passande lån bör du jämföra de olika erbjudandena. Jämförelsekalkylatorer och jämförelseportaler är lämpliga för detta. Sådana jämförelseportaler är kreditförmedlare i vid bemärkelse, som har en mängd olika banker i sitt program. Ibland har de också kommit överens om särskilda villkor med vissa banker, som sedan förs vidare till låntagarna.

Om du använder sådana lånejämförelser bör du komma ihåg att inte alla banker eller inte alla erbjudanden går att hitta på plattformarna. Detta kan vara av tekniska skäl eller på begäran av banken.

By Richard Jonsson

Relaterade artiklar

  • Är Krediter Lån? Allt du bör Veta!

  • Vad är Små Krediter? Komplett Guide

  • Är Bolån en Kredit? Förklarat!

  • Vad är Reporänta? Förklarat!

  • Vad är en Kreditgaranti? Förklarat!

  • Är det bra att inte ha Lån på Huset?

  • Vad är en Kreditgivare? Komplett Guide

  • Vad är en Kreditförlust? Förklarat!