Vad är Realränta? Allt du bör Veta!

5% ränta – varje investerare skulle vara glad över en sådan ränta idag.

Och investerare har all anledning till det. För tack vare den låga inflationen skulle räntan innebära real tillgångstillväxt.

Situationen skulle vara annorlunda med 5 % inflation. Köpkraften skulle sjunka märkbart här och intresset skulle räcka till för att bevara tillgångarna. Realräntan anger hur en investering faktiskt ger ränta.

Realränta och nominell ränta – vad är skillnaden?

Vid räntebärande placeringar eller lån används en avtalad nominell ränta för att beräkna räntan. Ett exempel för att illustrera detta: 1 % ränta avtalas för ett tidsbestämt inlåningskonto på 1 000 000 kronor med en löptid på ett år. Efter 12 månader skulle då ränteintäkterna vara 10 000 kr. Detta är det belopp som kommer att krediteras efter att bestämningsperioden har löpt ut.

Pengarnas värde förändras dock under bestämningsperioden, eftersom det vanligtvis minskar på grund av inflationen. Som ett resultat kan de 1 000 000 kr vara mindre värda efter ett år än vad de är i dag.

Investeringen ger bara mervärde eller tillgångstillväxt om de bokförda ränteintäkterna mer än kompenserar för försämringen av pengar på grund av inflationen. I exemplet är detta fallet om inflationen är under 1 %.

Per definition anger realräntan hur värdet av en räntebärande investering eller fordran faktiskt utvecklas, med hänsyn tagen till förändringen i köpkraft (dvs inflation eller eventuellt deflation). Till skillnad från den nominella räntan är den inte känd i förväg utan måste beräknas i efterhand utifrån den nominella räntan och den fastställda köpkraftsförändringen.

r = realränta

i = nominell ränta

π = inflationstakt

(var och en i procent: 5 % = 0,05)

För att beräkna realräntan används följande matematiska formel:

r = ((1+i))/((1+π)) x 100 – 100

Denna enkla realränteformel används ofta som en approximation:

r = i – π

För att beräkna realräntan subtraheras inflationstakten från den nominella räntan.

Exempel: Nominell ränta = 5%

Inflationstakt = 4 %

Den exakta beräkningen ger då en realränta på 1,05/1,04 x 100-100 = 0,96 % och den ungefärliga beräkningen ger en realränta på (5 % – 4 %) = 1 %

Realränteformeln gör det också enkelt att se hur inflationen påverkar realräntan. Om inflationen är densamma som den nominella räntan är realräntan 0 %.

Om inflationen överstiger den nominella räntan blir realräntan negativ. Det finns en verklig förlust av rikedom. Med nominella räntor över noll kan detta dock fortfarande vara bättre än att helt avstå från investeringen och spara pengarna i den berömda sparstrumpan.

Ränta skulle möjligen delvis kunna kompensera förlusten. Real tillgångstillväxt är dock endast möjlig om den nominella räntan är högre än inflationstakten. Och inte ens då är förmögenhetsökningen garanterad, eftersom andra ekonomiska eller globala influenser kan ha en negativ inverkan på investeringar.

Fisher-ekvationen: Fisher-ekvationen beskriver förhållandet mellan den nominella räntan och den reala räntan. Följaktligen resulterar realräntan r plus den förväntade inflationstakten ”π” e i den nominella räntan i. Resultatet är: i = r + π

10 % nominell ränta vid 8 % inflation ska värderas på samma sätt som 3 % nominell ränta vid 1 % inflation. Realräntan är 2 % i båda fallen. Negativa realräntor kallas ofta för en realräntefälla. Realräntefälla eftersom förlusten av tillgångar för spararen sker gradvis och omärkligt. I nominella termer fortsätter förmögenheten vanligtvis att växa, medan dess verkliga värde vanligtvis kan falla.

Negativa realräntor förknippas ofta med ECB:s lågräntepolitik. Sedan finanskrisen har eurons centralbank fortsatt att sänka styrräntorna och även påverkat marknaderna med pengar genom obligationsköp för att stimulera ekonomin i euroområdet. Detta ledde till ett generellt fall i räntorna – både för investeringar och för lån. Trots den lösa penningpolitiken var inflationen fortsatt låg, varför realräntorna mestadels var positiva fram till slutet av 2010. Först under ytterligare räntesänkningar har realräntorna blivit konsekvent negativa tills 2022.

När styrräntorna är noll eller till och med negativa, som i fallet med inlåningsfaciliteten, kan inte heller räntorna på bankinlåning vara för höga. Även med låg inflation och relativ prisstabilitet kan negativa realräntor då förväntas. Den nuvarande realränteutvecklingen visar dock att faktorer utanför penningpolitiken också kan påverka realräntan.

Detta blir ännu tydligare när man tittar på den Svenska realräntan tidigare. Det var flera episoder av negativa realräntor under perioden från slutet av 1974 till april 2003 – långt före ECB:s lågräntepolitik.

Det är slående att faserna med negativa realräntor konsekvent inträffade vid tider med toppinflation, där inflationen tenderar att minska totalt sett över tiden. På 1970-talet skedde till exempel en kraftig prishöjning med en samtidig förlust av köpkraft i samband med den så kallade oljeprischocken eller på 1990-talet i samband med den tyska återföreningen.

Negativa realräntor – konsekvenser för investeringar (och upplåning)

Realräntefällan kan inte bara uppstå med bankinlåning. När det gäller obligationer kan det få mycket större genomslag. En speciell egenskap är inflationsindexerade obligationer. Här ska den nominella och reala avkastningen alltid vara densamma, förutsatt att inlösenbeloppet och kupongbetalningarna anpassas till inflationen i förhållandet 1:1.

Idag kräver positiva realräntor eller avkastning ofta räntebärande investeringar som erbjuder betydligt högre nominella räntor än vad som är vanligt på det klassiska sparkontot, call money-kontot, tidsinsättningskontot eller med statliga obligationer och andra obligationer. Sådana investeringar är alltid förknippade med en högre risk, bland annat eftersom leverantörens eller emittentens kreditvärdighet inte är förstklassig eller att insättningsskyddet inte uppfyller tyska standarder.

Teoretiskt kan negativa realräntor även förekomma på lån. Det skulle inte vara en riktig räntefälla, utan en positiv aspekt för låntagarna. Inflationen skulle mer än ”äta upp” kostnaden för att låna. I verkligheten är dock utlåningsräntorna mer eller mindre betydligt högre än inflationstakten. Situationen är annorlunda för staten som låntagare. Noll- och lågräntekuponger med negativ real avkastning har varit verklighet här under en tid.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

  • Är Krediter Lån? Allt du bör Veta!

  • Vad är Små Krediter? Komplett Guide

  • Är Bolån en Kredit? Förklarat!

  • Vad är Reporänta? Förklarat!

  • Vad är en Kreditgaranti? Förklarat!

  • Är det bra att inte ha Lån på Huset?

  • Vad är en Kreditgivare? Komplett Guide

  • Vad är en Kreditförlust? Förklarat!